Manylion Cystadleuaeth 2020

Dehonglir Treftadaeth yn y modd ehangaf

PeacePeace 

Ysgol Gynradd Williamstown

Ysgol Gynradd Pentwynmawr

Gall gynnwys:

- pobl a’u hanes cymdeithasol, eu traddodiadau a’u hamgylchedd;

- ‘byd gwaith’: amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid a masnach;

- gwyddoniaeth a thechnoleg

- crefydd, ynghyd â threftadaeth ddiwylliannol a chwaraeon Cymru.

I ymgeisio:

Cofrestrwch arlein (cliciwch yma i gael ffurflen ymgeisio)

2021 CYSTADLEUAETH

Hoffai MYDG ddiolch i athrawon, disgyblion ac ysgolion am gefnogi’r cystadlaethau blynyddol ac am ddangos diddordeb mewn ymgeisio yng nghystadleuaeth 2021. Rydym yn cydnabod yr anawsterau a gaiff lleoliadau addysgol yn ystod y flwyddyn nesaf, ond rydym wedi ein calonogi gan, ac yn ddiolchgar am, y diddordeb a welwyd eisoes o ran darparu addysg dreftadaeth er budd disgyblion ym mhob lleoliad yng Nghymru a’r penderfyniad a ddengys athrawon i oresgyn y problemau cyfredol. O’r herwydd rydym yn cynllunio i wneud cystadleuaeth 2021 mor hygyrch â phosibl i ysgolion, gan gofio maint a natur gwahanol iawn, o bosib, profiadau ysgol disgyblion yn ystod y cyfnod hwn, a llwyth gwaith athrawon.

Mynd yn Ddigidol

Rydym yn bwriadu symud tuag at fformat digidol i’r gystadleuaeth. Bydd hyn yn dileu’r angen i feirniaid ymweld â’ch ysgol i weld y prosiect a siarad â chi a’ch disgyblion, fel y gwneid cynt. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais i gofrestru eich bwriad i ymgeisio yn y gystadleuaeth, a bydd angen cyflwyno hon erbyn Ionawr 31ain 2021.

Bydd y ceisiadau eu hunain ar lun fideo 15 munud (ar ei hwyaf), hyd at dair dogfen ychwanegol, a holiadur athro yn dweud wrth MYDG am eich prosiect; y dyddiad cyflwyno terfynol fydd Mawrth 23ain 2021. Nodwch os gwelwch yn dda nad y fideo ei hun fydd y prosiect – dylai ddweud wrth y beirniaid am y prosiect, a dylai gynnwys pethau fel lluniau a/neu ffilm o’r disgyblion yn ymwneud â’r prosiect, cyfweliadau naill ai ar gamera neu yn glywedol yn unig gyda disgyblion yn siarad am y prosiect yn eu geiriau eu hunain. Y cais fideo hwn fydd y cyfrwng i’r beirniaid ddod i ddyfarniad am y prosiect ac felly dylai gydymffurfio â’r Canllawiau, fel y bydd pob agwedd y caiff y prosiect ei feirniadu arno sylw. Efallai y bydd eich beirniad yn dymuno trefnu galwad o bell pellach (trwy Teams/Zoom neu ddull arall) i gael rhagor o wybodaeth gan yr athro / athrawes neu’r disgyblion. Bydd yr holiadur byr i athrawon sy’n cyd-fynd â’r cais fideo yn cynnig rhagor o wybodaeth i feirniadu’r cais. Gellir cyflwyno deunydd ategol ychwanegol hefyd, os oes angen (gweler Canllawiau).

Ceisiadau 2020

Roedd gan sawl ysgol brosiectau yn barod i’w cyflwyno ar gyfer cystadleuaeth 2020. Gellir cyflwyno’r rhain ar gyfer cystadleuaeth ddigidol 2021 – bydd angen cyflwyno fideo, ynghyd â Holiadur Athrawon, a deunydd ategol ychwanegol (os oes angen). Mae MYDG yn croesawu prosiectau newydd ar gyfer 2021, yn ogystal.

Ceisiadau Unigol gan fyfyrwyr Bl 12 a 13

Mae MYDG bob amser wedi cefnogi dysgwyr hyˆn mewn cydweithrediad ag EUSTORY, rhwydwaith o fudiadau (a noddir gan Sefydliad Körber) sy’n cynnal cystadlaethau hanes, yn seiliedig ar ymchwil, ar gyfer pobl ifanc yn Ewrop, ac y mae MYDG yn aelod ohono. Eleni bydd cyfle i ddysgwyr ym mlynyddoedd 12 a 13 gyflwyno gwaith unigol ar gyfer gwobr EUSTORY MYDG.

LAWRLWYTHIADAU DEFNYDDIOL


Crynodebau o rai ceisiadau arobryn

 • Mae'r canlynol yn grynodebau o geisiadau buddugol. Efallai y byddant yn ddefnyddiol ar gyfer paratoi eich cais chi.
 • Ewch yn ôl i'r dudalen ddiwethaf.

 • Am wybodaeth bellach neu ymholiadau, cysyllter â:

  Alison Denton
  Ty Gwyn,
  Y Bryn,
  Y Fenni
  NP7 9AL

  EBOST: Cliciwch yma

  I ymgeisio:

  Cofrestrwch arlein (cliciwch yma i gael ffurflen ymgeisio)

  Y Gystadleuaeth Flynyddol

  Bob blwyddyn mae Pwyllgor Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn gwahodd holl ysgolion Cymru i gystadlu ar brosiectau treftadaeth Cymru gyfan. Dehonglir y gair ‘treftadaeth’ yn y modd ehangaf, i gynnwys pobl a’u hanes cymdeithasol, crefydd, traddodiadau a diwylliant; byd gwaith, amaethyddiaeth, diwydiant, cyllid, masnach, gwyddoniaeth, technoleg, celfyddyd a chwaraeon.

  Gall y prosiectau hyn fod yn rhan o’r gwaith cwricwlwm-ganolog arferol yn amserlen yr ysgol, neu gallant adlewyrchu gwaith a wneir gan yr ysgol i goffáu digwyddiad, person neu adeilad lleol.

  Bydd y gwaith prosiect a wneir ar gyfer y gystadleuaeth hon yn ateb llawer o ofynion hanes y cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus newydd. Yn 2020 rhoddir pwyslais arbennig ar ddeilliannau digidol o ansawdd uchel a themau megis hanes menywod, Cymru a’r byd ehangach trwy deithio a thwristiaeth a hanes chwaraeon.

  Mae’r prosiectau hyn yn gofyn am ymchwil, casglu defnyddiau, dadansoddi a gwerthuso, ynghyd â sgiliau cyfathrebu. Gellir eu cyflwyno trwy arddangosfeydd, perfformiadau, adferiadau a dulliau eraill sy’n cyfrannu at dreftadaeth, neu trwy gofnodion print neu ar ffurf electronig.

  Anogir ysgolion i gynnwys eu cymuned a phobl o wahanol genedlaethau yn eu prosiectau ac i rannu eu darganfyddiadau.

  Bydd beirniaid yn ymweld â phob ysgol fydd yn cystadlu er mwyn asesu’r prosiectau, gan ystyried y lefel briodol o safbwynt llythrennedd, rhifedd a sgiliau technoleg gwybodaeth

  Yn y Seremoni Wobrwyo gwobrwyir y prosiectau gorau ym mhob categori: babanod, cynradd, arbennig ac uwchradd. Cyflwynir y gwobrau gan noddwyr y gwobrau. Dyfernir Tariannau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig (yn rhoddedig gan Amgueddfeydd ac Orielau Cymru) i’r ymgeiswyr cynradd ac uwchradd gorau’n gyffredinol. Cynhelir y seremoni mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru bob blwyddyn.

  Enillwyr Gwobrau 2019

  Y Cyfnod Sylfaen
  YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL Y MAERDY

  Ysgolion Cynradd ac Iau
  YSGOL IAU CWMABER
  YSGOL GYNRADD DARRAN PARK

  Y Categori Arbennig
  YSGOL PORTFIELD

  Ysgolion Uwchradd
  YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR

  Gwobr Eustory
  YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR

  Adroddiad Cryno Enillwyr 2019