Newyddion Diweddaraf: 5

Ymweliad â Thŷ’r Arglwyddi

YsgolMaesydderwen

Myfyrwyr o Ysgol Maesydderwen, Ystradgynlais,, enillwyr gwobr yr Arglwydd Brooke o Alverthorpe, yn sôn am eu hymweliad â Thŷ’r Arglwyddi’

Ar 14eg Tachwedd 2017, cawsom gyfle i ymweld â’r Senedd i ddysgu sut mae’r Llywodraeth yn gweithredu. Yn garedig iawn cawsom gyfle i dreulio prynhawn gyda’r Arglwydd Brooke o Alverthorpe, a roddodd daith gynhwysfawr i ni o Dŷ’r Arglwyddi.

Yn gyntaf dangoswyd y gelf a’r bensaernïaeth drawiadol, rhan annatod o’n treftadaeth Brydeinig. Y mae’r adeiladau wrth gwrs yn balas yn swyddogol ac maent yn parhau hyd heddiw dan awdurdod y Frenhines. Yn sicr y mae ‘Palas San Steffan’ yn enw teilwng ar y lle, gyda’i luosogrwydd o gelf gwbl ryfeddol a nenfydau a muriau wedi’u heuro, yn rhemp o symbolaeth a chyfoeth. Roedd hwn yn gyfle gwych i ymestyn ein gwybodaeth am hanes ein gwlad.

Yn dilyn y daith hon, cawsom fynd i’r siambr ddadlau yn y Senedd. Gwelsom seremoni agor Tŷ’r Arglwyddi wrth i’r byrllysg gyd-deithio gyda’r Arglwydd Lefarydd i mewn i’r Siambr a’i osod ar y Sach Wlân (mae’r Sach Wlân ei hun yn symbol o’r cyfoeth a ddaeth trwy’r Ymerodraeth Brydeinig). Gwelsom nifer o ddadleuon llafar yn Nhŷ’r Arglwyddi, gan roi profiad uniongyrchol i ni o’r hyn sydd i’w weld ar y teledu.

Yna symudon ni i oriel Tŷ’r Cyffredin lle cawsom gyfle i glywed dadl ar bwnc dadleuol Brexit. Roedd hon yn ddadl fywiog a digon ffraeth, gydag AS fel Frank Field, Hillary Benn a Kenneth Clark yn cyfrannu’n angerddol ar bwnc dyddiad gadael Ewrop.

At hyn, roeddem wedi cyffroi yn arw i weld ffigurau gwleidyddol enwog a nodedig, fel yr Arglwydd Alan Sugar, Jacob Rees-Mogg a’r Arglwydd Menzies Campbell. Yn bennaf oll er hynny cawsom y fraint o dreulio’r diwrnod gydag Arglwydd sydd wedi eistedd yn y siambr am 20 mlynedd ac sydd wedi llwyddo i wneud newidiadau mawr ym meysydd iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau.

Yng nghwmni'r Arglwydd Brooke, treulion ni amser yn Neuadd San Steffan ac roeddem yn ddigon ffodus i gael mynediad i is-grofft Capel y Santes Fair. Cawsom sefyll yn y cwpwrdd brwsys lle treuliodd Emily Davison noson cyfrifiad 1911 a gweld y plac yr oedd Tony Benn wedi’i sicrhau i goffáu’r ffaith hon! I gwblhau’r diwrnod, safon ni ar y teras yn edrych dros yr Afon Tafwys, gwelon ni swyddfeydd modern Tŷ Portcullis a chawsom ein tretio i de a sgonau yn ystafell de Tŷ’r Arglwyddi. Dyna ddiwrnod i‘r brenin!

Rydym yn ddiolchgar iawn i MYDG am gyflwyno’r cyfle bythgofiadwy hwn i ni ac rydym yn estyn ein diolchiadau i’r Arglwydd Brooke am ei groeso ac am roi blas ar wleidyddiaeth Prydain i ni. Rydym ill dau yn gobeithio y byddwn ryw ddiwrnod mewn sefyllfa i gael dylanwad cadarnhaol cyffelyb ar gymdeithas ac i gael dweud ein dweud.

Diolch yn fawr. Daniel Edwards ac Anya Welch, Ysgol Maesydderwen


Seremoni Wobrwyo 2017

WHSIawards158211YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL NANTGAREDIG AC YSGOL GYNRADD BAGLAN

Cynhaliwyd Seremoni 2017 yng Nghanolfan Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant - mewn theatr hyfryd ac addas iawn ar gyfer digwyddiad o’r fath. Croesawodd Dr Dylan E. Jones, Deon Cyfadran Addysg a Chymunedau Y Drindod Dewi Sant bawb i’r Seremoni a chafwyd egwyl gerddorol gan Fand Mawr Sir Gaerfyrddin. Unwaith eto, fe’n diddanwyd gan gymeriad hanesyddol, y môr leidr Barti Ddu neu Bartholomew Roberts o Sir Benfro (neu’r actor Dion Davies) o gwmni theatr ‘Mewn Cymeriad’ a gododd fraw ar y disgyblion ac a gynorthwyodd i gyflwyno gwobrau'r sectorau cynradd.

Cyflwynwyd y gwobrau gan aelodau pwyllgor MYDG:

  • Y Cyfnod Sylfaen a’r Ysgolion Arbennig: Geraint Bevan
  • Ysgolion Cynradd: Nia Williams a Dr Stuart Broomfield
  • Ysgolion Uwchradd: Dr Dylan E Jones

Cyflwynodd Alun Morgan, Is-Gadeirydd MYDG Wobr Eustory a daeth ef â’r cyfarfod i ben.

Enillwyr tarian Amgueddfa Cymru am y cais gorau ym mhob categori ac enillydd gwobr Eustory

Gwbor Sefydliad Hodge £750
YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL MAERDY

WHSIawardMaerdy


Gwbor Sefydliad Hodge £750
YSGOL ARBENNIG PORTFIELD

PortfieldSchoolNameandShield


Sefydliad Moondance Gwobr £750
YSGOL GYNRADD BAGLAN

WHSIawardsBaglanYSGOL GYNRADD GYMUNEDOL NANTGAREDIG

WHSIawardsNantgaredig


Gwobr Sefydliad Moondance £750
COLEG CYMUNEDOL TONYPANDY

WHSIawards1


Gwobr Eustory:
YSGOL MAES GARMON
YSGOL TRYFAN

berlin

Eleni bydd disgyblion o’r ysgolion arobryn yn mynychu Academi Ewropeaidd yn Berlin yn Hydref 2017.